I’m Tom, a Developer.

I live in Sydney, Australia.

I will program in anything, but I particularly enjoy Python and Postgresql.